Tầng 13, Tòa nhà Detech số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 5678 8989

Điều khoản và Điều kiện Chung

Điều khoản và Điều kiện Chung

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung áp dụng đối với Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý với Khách Hàng (sau đây được gọi tắt là “Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung”) được nêu dưới đây có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và sẽ được áp dụng đối với tất cả những hoạt động do các luật sư và nhân viên hỗ trợ của Onekey & Partners thực hiện có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam; trước tòa án Việt Nam hoặc ngoài tòa án; trước các cơ quan Nhà nước của Việt Nam và các bên thứ ba có liên quan; mà được thực hiện trên cơ sở quan hệ hợp đồng (sau đây cũng được gọi là “Ủy nhiệm”) giữa Onekey & Partners và từng khách hàng hay một nhóm khách hàng theo một hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký (sau đây được gọi chung là “Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý”).

1.2. Các dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi Công ty Luật TNHH Onekey & Partners, một công ty luật được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Số 01071016/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, Việt Nam có trụ sở chính đăng ký tại tầng 13 tòa nhà Detech Tower số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.3. Bên tiếp nhận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của Onekey & Partners là một hay một nhóm pháp nhân hay tổ chức được thành lập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; hoặc là một cá nhân hay một nhóm cá nhân (Việt Nam hoặc nước ngoài) đã ký kết Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý với Onekey & Partners hay đã xác nhận sử dụng dịch vụ pháp lý của Onekey & Partners qua email; hoặc người đó, căn cứ trên các cơ sở pháp lý khác, mà Onekey & Partners đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho họ (sau đây được gọi tắt là “Khách hàng”).

1.4. Để tránh hiểu nhầm, Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung sẽ có hiệu lực không chỉ đối với các Ủy nhiệm hiện thời nhưng cũng đối với Các Ủy nhiệm trong tương lai (nếu có) được Onekey & Partners cung cấp và được Khách hàng chấp thuận mà không có yêu cầu của Khách hàng phải xác nhận lại sự chấp thuận của Khách hàng đối với Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, ngoại trừ những thay đổi có thể có đối với mức Phí và các hướng dẫn thanh toán được quy định tại bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Onekey & Partners mà có hiệu lực tại thời điểm đưa ra những hướng dẫn đó cho Khách hàng (bao gồm phí dịch vụ được quy định trong biểu phí dịch vụ hợp lệ).

1.5. Trong trường hợp có nhiều Khách hàng cùng tham gia vào một Ủy nhiệm với Onekey & Partners có liên quan tới một vấn đề pháp lý nào đó tại cùng một thời điểm, tất cả các Khách hàng sẽ có trách nhiệm liên đới đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Onekey & Partners trong mối liên hệ này, trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác.

2. Ủy nhiệm và Giấy Ủy quyền

2.1 Ủy nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực từ thời điểm Luật sư Điều hành (Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật) của Oneykey & Partners hoặc bất kỳ luật sư được ủy quyền nào của Luật sư Điều hành với một giấy ủy quyền phù hợp ký vào Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý.

2.2. Oneykey & Partners có quyền chỉ định các luật sư và/hoặc nhân viên hỗ trợ phù hợp của Oneykey & Partners, hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng tại từng thời điểm cũng như có quyền thay đổi các luật sư hoặc nhân viên hỗ trợ đó tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự sẵn có của nguồn nhân sự phù hợp tại thời điểm đó miễn rằng một sự thông báo về vấn đề đó được gửi tới cho Khách hàng trước.

3. Nguyên tắc của sự Đại diện

3.1  Onekey & Partners có trách nhiệm đối với các công việc được những luật sư và nhân viên hỗ trợ của Công ty thực hiện, những người mà được Onekey chỉ định chính thức thực hiện công việc cho các vụ việc/ nhiệm vụ/ dự án của Khách hàng.

3.2. Các luật sư và nhân viên hỗ trợ được Onekey & Partners chỉ định để cung cấp (các) dịch vụ pháp lý cho Khách hàng  có quyền đại diện cho Khách hàng trong tất cả các vấn đề pháp lý có liên quan tới Ủy Nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn đến: việc đại diện trước các tòa án của Việt Nam và các cơ quan trọng tài trong các quy trình tố tụng tại Việt Nam, các thủ tục tiền tố tụng và tại ở những nơi khác, đưa ra các ý kiến pháp lý và cung cấp các phân tích pháp lý, soạn thảo và/hoặc xem xét lại những tài liệu pháp lý cần thiết và thực hiện những hành động khác vì lợi ích của Khách hàng. Quyền đại diện nói trên được coi như không có sự hạn chế rõ ràng nào, trừ khi Khách hàng nêu lên những hạn chế cụ thể đó bằng văn bản. Trong trường Onekey hoặc Luật Sư Được Chỉ Định cần một Giấy ủy quyền để chứng minh quyền đại diện, Khách hàng sẽ ký Giấy ủy quyền đó.

3.3 Onekey & Partners sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp, ngụ ý hoặc minh thị hứa hẹn hoặc bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào về một kết quả có lợi cho khách hàng cho bất kỳ vụ việc/công việc/dự án nào của Khách hàng, nhằm mục đích lôi kéo Khách hàng hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác.

3.4. Sau khi hoàn thành Ủy nhiệm, Onekey & Partners sẽ không có nghĩa vụ sửa đổi ý kiến pháp lý hoặc soạn lại những tài liệu do sự ban hành mới hay sửa đổi, bổ sung của bất kỳ văn bản hoặc quy định pháp luật nào hiện hành, các áp dụng mới của tòa án hoặc bất kỳ trường hợp nào khác xảy ra sau khi Ủy nhiệm đã được hoàn thành trừ khi một hợp đồng dịch vụ pháp lý mới của Onekey & Partners được Khách hàng chấp thuận trước.

4. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hợp tác của Khách Hàng

4.1. Khách hàng cần lưu ý rằng khả năng của Onekey & Partners sự đại diện và tư vấn một cách đầy đủ cho Khách hàng phụ thuộc vào việc Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cho Onekey & Partners. Khách hàng sẽ trung thực và hợp tác với Onekey & Partners, cung cấp kịp thời tất cả các thông tin và hồ sơ chính xác và đầy đủ cần thiết cho Onekey & Partners đại diện cho quyền lợi của Khách hàng một cách hiệu quả, thông báo kịp thời cho Onekey & Partners về những thay đổi đối với địa chỉ, số điện thoại và địa điểm của Khách hàng, thanh toán đúng hạn theo yêu cầu và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý này.

4.2. Onekey & Partners có quyền giả định rằng các thông tin, sự kiện, giấy tờ và các bằng chứng được Khách hàng cung cấp tại từng thời điểm là chính xác, trừ khi sự không chính xác được hiển nhiên.

4.3 Trong suốt thời hạn của Ủy nhiệm, Khách hàng có nghĩa vụ trao đổi với Onekey & Partners về tất cả (những) tình huống thay đổi hoặc phát sinh mới có thể có tầm quan trọng liên quan tới việc thực hiện Ủy nhiệm, ngay sau khi Khách hàng nhận biết những việc đó.

5. Xung đột lợi ích và Bảo lưu quyền phục vụ Khách Hàng

5.1. Khách hàng được thông báo rằng Quy tắc Hành nghề của Việt Nam đòi hỏi rằng, trước khi một luật sư bắt đầu hay tiếp tục đại diện cho một khách hàng, luật sư đó phải cho khách hàng biết bất kỳ sự mâu thuẫn quyền lợi thực tế hay tiềm tàng nào giữa khách hàng đó và một người khác mà luật sư đó đại diện. Nếu có sự mâu thuẫn quyền lợi thực tế hay tiềm tàng, luật sư đó có thể không đại diện cho khách hàng đó mà không cần sự đồng ý bằng văn
bản của khách hàng đó và bên đối thủ.

5.2. Khi có một sự xung đột lợi ích phát sinh giữa Khách Hàng và một hoặc các Khách hàng khác của Onekey & Partners, Onekey & Partners sẽ có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng biết về tình huống này và bảo đảm rằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và cho (các) Khách hàng khác, bên có quyền lợi xung đột với Khách hàng, được thực hiện, đặc biệt thông qua việc áp dụng quy trình bảo mật của Onekey & Partners tại thời điểm đó, theo cách thức mà bảo vệ hoàn toàn lợi ích pháp lý của Khách hàng. Tuy nhiên, Onekey & Partners bảo lưu quyền được ngừng cung cấp dịch vụ pháp lý trong trường hợp này đối với các bên.

5.3. Onekey & Partners bảo lưu quyền được từ chối thực hiện yêu cầu của Khách hàng về dịch vụ pháp lý mà không cần nêu lý do nếu không có bất kỳ Ủy nhiệm nào được giao kết. Nếu một Ủy nhiệm đã được giao kết, Onekey & Partners có thể lựa chọn ngừng cung cấp sự hỗ trợ pháp lý nếu có vấn đề xung đột lợi ích phát sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt
thời gian hỗ trợ pháp lý hoặc nếu Onekey & Partners gặp sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác như được quy định theo pháp luật Việt Nam miễn rằng một thông báo bằng văn bản được gửi cho Khách hàng trước.

6. Thông báo

Tất cả các thông báo, hóa đơn, thư từ, sự đồng ý, lời yêu cầu, đòi hỏi, và những trao đổi khác tại đây theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý phải bằng văn bản và sẽ được coi là đã giao hợp lệ khi được nhận trên thực tế. Những thông báo đó có thể được giao tận tay, bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm có hồi báo, hoặc bằng cách chuyển fax, gửi đến bên đó tại địa chỉ được nêu tại trang một (01) của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý hoặc đến địa chỉ khác mà một bên đã chỉ định cho bên kia bằng thông báo.

7. Các điều khoản sau cùng

7.1. Bất kỳ điều khoản hoặc cam kết nào được nêu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này mà trở nên hay có thể trở nên trái với quy định pháp luật, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực hiện được tại bất kỳ khía cạnh nào theo bất kỳ quy định pháp luật nào của Việt Nam, sẽ trở nên vô hiệu trong giới hạn của việc trái với quy định pháp luật, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực hiện đó mà thôi và sẽ không làm vô hiệu những quy định còn lại ở đây, và bất kỳ việc trái pháp luật, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực hiện được đó sẽ không làm vô hiệu hoặc khiến cho bất kỳ quy định hoặc cam kết nào khác được nêu trong này trở nên trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được. Các bên trong hợp đồng đồng ý thay thế (các) điều khoản không có hiệu lực bằng (các) điều khoản mới cho một kết quả thiết thực và kinh tế mà hai bên có thể thực hiện được.

7.2. Onekey & Partners có quyền thay đổi, sửa đổi và hoặc bổ sung Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. Những thay đổi, sửa đổi và hoặc bổ sung này sẽ có hiệu lực pháp lý khi được thực hiện bằng văn bản và Khách hàng nhận được một thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trong một khoảng thời gian hợp lý.

7.3. Trường hợp có sự khác biệt giữa bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý và (các) điều khoản tương tự trong các Điều khoản và Điều kiện chung này, các điều khoản tương ứng của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý sẽ chiếm ưu thế.

7.4. Nếu có bất kỳ vấn đề nào mà xảy ra trong thời hạn của Ủy nhiệm nhưng lại không được quy định trong Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý đã ký và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện chung này, (các) điều khoản liên quan (nếu có) được quy định tại các luật và quy định có liên quan của Việt Nam sẽ được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 024 5678 8989